Romski izobraževalni inkubatorji

Dosedanje evalvacije so pokazale, da je za uspešno vključevanje otrok Romov pomembno dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti, kar najlažje dosežemo z izvedbo aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. S tem namenom so se že leta 2010 v okviru projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti« pričeli vzpostavljati romski izobraževalni inkubatorji.

Romski izobraževalni inkubatorji so ponekod organizirani kot prostori, v katerih se odvijajo začrtani vsebinski programi, ponekod pa gre za programe, ki se odvijajo v šoli ali na domovih posameznih učencev. Ime »inkubator« nakazuje, da gre za prostore in programe, ki omogočajo mladim osebno rast in razvoj na različnih področjih, od dvigovanja učne uspešnosti s pomočjo neformalnega izobraževanja do razvijanja individualnih interesov in kakovostnega preživljanja prostega časa.

Romski izobraževalni inkubatorji ponujajo romski skupnosti prostor, kjer se lahko odvijajo aktivnosti, ki jih romska skupnost (tako kot vsaka druga skupnost) potrebuje, pa naj gre za izobraževalne ali druge aktivnosti, katerih namen je druženje in skupno delovanje. Inkubatorji naj bi tako imeli povezovalno funkcijo znotraj romskega naselja. Projekt se osredotoča predvsem na izobraževalne vidike in zato v romskih izobraževalnih inkubatorjih organiziramo zlasti izobraževalne dejavnosti, kot je učna pomoč za romske učence in dijake ter različne prostočasne delavnice za učence in predšolske otroke. Preko teh dejavnosti se inkubatorji in s tem tudi romska naselja povezujejo z osnovnimi šolami in vrtci v lokalnem okolju. Izvajalci učne pomoči, z usmerjenim delom v inkubatorjih, otroke in mladino spodbujajo k uspešnemu vključevanju v izobraževalni proces, k izoblikovanju poklicnih ciljev, k dviganju motivacije in interesa za dokončanje osnovne šole oziroma nadaljevanje šolanja.

Inkubator v naselju v prvi vrsti omogoča otrokom kakovostno preživljanje prostega časa. Učenci, ki obiskujejo inkubatorje, imajo priložnost izkusiti uspeh, sprostitev, zadovoljstvo, prijateljstvo in priznanje ter pridobiti izkušnje skupinske dinamike in interakcije, delovanja v majhnih skupinah, javnega nastopanja in nenazadnje občutek za odgovornost. Vključevanje in aktivno sodelovanje romskih otrok v inkubatorjih pomeni povečevanje njihovega socialnega in kulturnega kapitala.

V okviru projekta, na 10 lokacijah, deluje 8 romskih izobraževalnih inkubatorjev (RII), ki so organizirani glede na posebnosti posameznega lokalnega okolja:

  • RII Prekmurje (Vanča vas – Borejci)
  • RII Maribor (OŠ Janka Padežnika in OŠ Franceta Prešerna)
  • RII Grosuplje (Smrekec, Oaza, Polica, Mali Vrh pri Šmarju in OŠ Louisa Adamiča Grosuplje)
  • RII Trebnje (Vejar in OŠ Trebnje)
  • RII Novo mesto (Brezje in Šmihel)
  • RII Škocjan (Dobruška vas)
  • RII Krško (Kerinov Grm)
  • RII Bela Krajina (Lokve – po domovih učencev)

V vseh inkubatorjih se dnevno izvajajo dodatna učna pomoč in prostočasne delavnice. Z vsebino delavnic se prilagajamo interesom otrok. Med drugim smo organizirali delavnice tujih jezikov, plesne delavnice, lutkovne delavnice, naravoslovne delavnice, razne ustvarjalne delavnice, likovne delavnice, športne igre in tečaje, pravljične urice, kuharske delavnice ter različne delavnice za razvijanje socialnih veščin.

V okviru RII Prekmurje deluje še nogometna šola, ki jo vodita dva trenerja, njen namen pa je otrokom in staršem približati zdrav način življenja ter omogočati pravilen psihofizični razvoj otrok. V RII Krško deluje tudi pripravljalni vrtec za otroke do petega leta starosti, ki se ob pomoči strokovnih delavcev skupaj s starši pripravljajo za vključitev v redne oddelke vrtca.

V prostorih inkubatorjev, poleg programov inkubatorjev v okviru projekta, izvajamo tudi programe obšolskih dejavnosti, izvajalci programov inkubatorjev pa se povezujejo tudi z romskimi pomočniki in ostalimi strokovnimi delavci v šolah in vrtcih.