O projektu

Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je namenjen razvijanju in nadgradnji inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja.

V okviru projekta svoje delo v 31 šolah in vrtcih opravljajo romski pomočniki, ki otrokom Romom pomagajo pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, predstavljajo pa tudi vezni člen med starši in šolo. Na 10 lokacijah se izvaja program romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki vključuje učno pomoč romskim učencem in različne prostočasne aktivnosti tako za šolske kot predšolske otroke. V naselju Kerinov Grm deluje pripravljalni vrtec, na različnih lokacijah po Sloveniji pa za otroke Rome izvajamo tudi številne obšolske dejavnosti v obliki učenja na prostem in strokovnih ekskurzij.

Z izjemo obšolskih dejavnosti so se vse naštete aktivnosti v različnih obsegih ločeno izvajale že v okviru preteklih projektov. Posebnost projekta Skupaj do znanja je v tem, da aktivnosti povezuje v smiselno celoto in s tem ustvarja pozitivne sinergijske učinke. Romski pomočniki tako poleg dela v šoli sodelujejo tudi pri aktivnostih v okoljih, kjer otroci živijo, izvajalci učne pomoči iz romskih izobraževalnih inkubatorjev sodelujejo s šolami, oboji pa sodelujejo tudi pri izvedbi obšolskih dejavnosti za otroke Rome, ki jih izvajajo učitelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Projektne aktivnosti se prvenstveno izvajajo v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, saj so dosedanje evalvacije pokazale, da je za uspešno vključevanje otrok Romov pomembno dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti. S projektom želimo dolgoročno doseči, da se bodo otroci Romi pogosteje vključevali v različne oblike predšolskih programov, da bodo bolj uspešni v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter da bodo manj opuščali izobraževanje, obenem pa želimo zmanjšati predsodke med strokovnimi delavci, ki se z otroki Romi srečujejo v sistemu vzgoje in izobraževanja.

o-projektu-slika
Delavnica izdelave gregorčkov na OŠ Brinje, Grosuplje